C̵ậ̵u̵ ̵b̵é̵ ̵u̵.̵n̵g̵ ̵t̵h̵.̵ư̵2

ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ 8 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴏᴀ̆̀ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴀɴ ʏ ᴏ̨ᴜᴀ́ɪ ᴀ́ᴄ. ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴᴏ̂̉ɪ ʜᴀ̣ᴄʜ. ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̀ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɪᴄᴋɴᴀᴍᴇ ᴏ̨ᴜᴀɴɢ ᴛᴜᴅᴜᴏɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2008 ᴛᴀ̣ɪ ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ ᴀ́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ. ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛɪ́ᴍ ᴛᴀ́ɪ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ sᴜ̛ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴏᴀ̆̀ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ sᴜ̛̣ ᴆᴀᴜ ᴆᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ

ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̀ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɪᴄᴋɴᴀᴍᴇ ᴏ̨ᴜᴀɴɢ ᴛᴜᴅᴜᴏɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́

ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̆ɴɢ ʟᴇ̣̂ ᴛᴜᴏ̂ɴ ᴛʀᴀ̀ᴏ ᴋʜɪ ʙᴇ́ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴏ̂́ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴀ̀ʏ ..

ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2008 ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴜɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴋʜᴜ ʙ ʟᴀ̂̀ᴜ 2 ᴋʜᴜ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ! ʙᴇ́ ᴆᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ ᴀ́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ. ᴏ̨ᴜᴀ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʙᴇ́ ʙɪ̣ ɴᴏ̂̉ɪ ʜᴀ̣ᴄʜ ɴɢᴀʏ ᴄʜᴀ̂ɴ, sᴀᴜ ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴇ́ ᴋᴇ̂ᴜ ᴆɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ́ ʟᴀ ᴆᴀᴜ – ʙᴇ́ ʟᴇ̂ɴ ɴʜɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ 2 ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ɴᴏ́ɪ ʙɪ̣ ᴠɪᴇ̂ᴍ ᴋʜᴏ̛́ᴘ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, sᴀᴜ ᴆɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴏ̨ᴜᴀ ᴜɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ. ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ʜᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏᴀ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̃ 6-7 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ..

ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʙᴇ́ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜɪ ᴆᴀɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄʜᴏ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ.
ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴇ́ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴏ̛̉ ʙᴜ̀ ᴆᴀ̆ɴɢ, ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴍᴜ̛ᴜ sɪɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴆɪ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴍ ʜᴀ̣ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴏ̨ᴜᴀ́ɪ ᴀ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ….

ʙᴀᴏ ɴᴀ̆ᴍ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴇ́ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴀ̆ɴ ʜᴏ̣ᴄ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴛʀᴀɴɢ ʟᴜ̛́ᴀ – ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴀ̂ᴜ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́, ᴄᴏ̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴆᴀ̂ᴜ sᴜ̛̣ ʜᴏ̂̀ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̣ᴄ . ᴛʜᴇ̂́ ᴆᴀ̂ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ʙᴇ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ʀᴀ̆̀ɴɢ ” ᴍᴇ̣ ᴠᴇ̂̀ ᴆɪ ᴄᴏɴ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ – ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ʟᴀ̆́ᴍ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴛʀɪ̣ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ” ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ɴʜᴜ̛ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ …..

ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʙᴇ́ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜɪ ᴆᴀɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄʜᴏ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ.
ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ʙᴇ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̂ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ᴆᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴅɪ ᴄᴀ̆ɴ ᴏ̨ᴜᴀ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛.
ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ɢʜᴇ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ 2 ᴛᴜ̛̀ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ – ɴᴏ́ ᴍᴀɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴜ̛̣ ᴆᴀᴜ ᴆᴏ̛́ɴ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ. ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ

ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̂́ᴍ ɴᴜ́ᴛ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴍᴏɴɢ sᴇ̃ ᴆᴇᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̀ᴜ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ ʙᴀ̉ᴏ. ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ̂ɴ sᴇ̃ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴇ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *