c̵h̵.̵á̵y̵ ̵t̵r̵ư̵ờ̵n̵g̵ ̵m̵ầ̵m̵ ̵n̵o̵n̵2

̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲l̲ẻ̲ ̲L̲à̲n̲g̲ ̲C̲ò̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲N̲ậ̲m̲ ̲M̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲h̲ấ̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲B̲á̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ụ̲i̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲d̲o̲ ̲c̲h̲ậ̲p̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲.̲ ̲N̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲m̲ư̲ợ̲n̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲200 ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲n̲h̲ờ̲.̲
̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ụ̲i̲,̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲-̲ ̲1̲

Trường mầm non đặc biệt khó khăn cháy rụi, toàn bộ học sinh phải đi học nhờ - 1
̲6200 ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲ ̲N̲ậ̲m̲ ̲M̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲l̲ẻ̲ ̲L̲à̲n̲g̲ ̲C̲ò̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲d̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ụ̲i̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲K̲é̲n̲)̲.̲

̲N̲g̲ày̲ ̲14/9,̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲P̲V̲ ̲D̲â̲n̲ ̲t̲r̲í̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲B̲à̲n̲ ̲T̲h̲ừ̲a̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲-̲ ̲B̲í̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲x̲ã̲ ̲N̲ậ̲m̲ ̲M̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲h̲ấ̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲B̲á̲i̲ ̲-̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲.̲ ̲V̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲7̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲7̲/̲4̲.̲ ̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲a̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲v̲ề̲,̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲ổ̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ừ̲ ̲1̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ụ̲i̲,̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲-̲ ̲2̲

Trường mầm non đặc biệt khó khăn cháy rụi, toàn bộ học sinh phải đi học nhờ - 3
̲K̲h̲u̲ ̲l̲ẻ̲ ̲L̲à̲n̲g̲ ̲C̲ò̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲x̲ã̲ ̲N̲ậ̲m̲ ̲M̲ư̲ờ̲i̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲K̲é̲n̲)̲.̲

̲”̲D̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲ụ̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲l̲ử̲a̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲o̲,̲ ̲l̲a̲n̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ế̲p̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲3̲-̲4̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲i̲ê̲u̲ ̲r̲ụ̲i̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

̲T̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲P̲V̲ ̲D̲â̲n̲ ̲t̲r̲í̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲H̲ạ̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ ̲-̲ ̲H̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲M̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲ ̲N̲ậ̲m̲ ̲M̲ư̲ờ̲i̲ ̲-̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲:̲ ̲”̲D̲o̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲ồ̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲b̲à̲n̲ ̲g̲h̲ế̲,̲ ̲đ̲ồ̲ ̲đ̲ạ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ự̲a̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲a̲n̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲,̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲o̲á̲t̲.̲ ̲N̲g̲a̲y̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲x̲ã̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲2̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲a̲n̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲t̲h̲ê̲m̲”̲.̲

̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲d̲o̲ ̲c̲h̲ậ̲p̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲.̲

Trường mầm non đặc biệt khó khăn cháy rụi, toàn bộ học sinh phải đi học nhờ - 4

̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ụ̲i̲,̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲-̲ ̲3̲
̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ồ̲ ̲đ̲ạ̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ụ̲i̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲K̲é̲n̲)̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲ô̲ ̲T̲h̲u̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ư̲ợ̲n̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲k̲ỳ̲.̲

̲”̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ồ̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲h̲ấ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲á̲n̲ ̲c̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲m̲ớ̲i̲”̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲T̲h̲u̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲

̲T̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲P̲V̲ ̲D̲â̲n̲ ̲t̲r̲í̲,̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲x̲ã̲ ̲N̲ậ̲m̲ ̲M̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲k̲h̲u̲ ̲l̲ẻ̲ ̲L̲à̲n̲g̲ ̲C̲ò̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲x̲ã̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲ ̲N̲ậ̲m̲ ̲M̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲h̲ấ̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲B̲á̲i̲.̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲6̲5̲ ̲e̲m̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲h̲ầ̲u̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ộ̲c̲ ̲D̲a̲o̲.̲

̲D̲o̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲h̲ố̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲d̲ã̲y̲ ̲n̲h̲à̲ ̲l̲á̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲s̲ơ̲,̲ ̲ọ̲p̲ ̲ẹ̲p̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲k̲h̲é̲p̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲t̲u̲ề̲n̲h̲ ̲t̲o̲à̲n̲g̲,̲ ̲c̲ũ̲ ̲k̲ỹ̲;̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲â̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲s̲ạ̲c̲h̲ ̲s̲ẽ̲,̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲ụ̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲í̲t̲ ̲ỏ̲i̲.̲

̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲r̲ụ̲i̲,̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲-̲ ̲4̲
̲V̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲x̲a̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲K̲é̲n̲)̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲5̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲l̲ắ̲p̲ ̲g̲h̲é̲p̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ô̲n̲ ̲x̲ố̲p̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ố̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲n̲g̲ơ̲i̲,̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ê̲u̲ ̲r̲ụ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲p̲,̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲.̲.̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ư̲ợ̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ạ̲m̲.̲

N̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲v̲ị̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲x̲ã̲ ̲N̲ậ̲m̲ ̲M̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲b̲á̲n̲ ̲t̲r̲ú̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲g̲ạ̲o̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲.̲ ̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *